Μητρώο Ερευνητικής Υποδομής Ανοιχτής Πρόσβασης

Γενικά

Στο πλαίσιο προώθησης της «ανοιχτής πρόσβασης», που αναπτύσσεται στη χώρα τα τελευταία χρόνια, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  με την υπ’ αριθμ 35/68/12-05-22 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ  ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό Ανοιχτής Πρόσβασης (Γ.Κ.Α.Π. Δ.Π.Θ.) και αποφάσισε τη δημιουργία αντίστοιχου Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών Ανοιχτής Πρόσβασης Τμημάτων και Ιδρύματος.

Στόχος είναι να καταστούν προσβάσιμες, οι σημαντικότατες ερευνητικές υποδομές και ο εξοπλισμός του Πανεπιστημίου, από την επιστημονική / ερευνητική κοινότητα αλλά και από φορείς του ευρύτερου παραγωγικού οικοσυστήματος των χώρας μας. Η καινοτομία και η διεπιστημονική έρευνα αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ΔΠΘ και της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Κανονισμός αυτός αναφέρεται στους όρους χρήσης των Ερευνητικών Υποδομών Ανοιχτής Πρόσβασης (ΕΥΑΠ). Σκοπός του είναι να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ του /της παρόχου χρήσης του ΕΥΑΠ και ομάδας χρηστών/χρήστη, να ορίσει τις γενικές αρχές πρόσβασης στον ΕΥΑΠ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Ως ΕΥΑΠ νοείται κάθε μηχάνημα μικρού (π.χ. ζυγός, φυγόκεντρος) ή μεγάλου μεγέθους (π.χ. διάταξη φασματογράφου μάζας), υψηλής ακριβείας και ευαισθησίας (π.χ. βιοαναλυτής), φορητό ή μη φορητό. Με εισήγηση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ορίζεται ως εξοπλισμός ανοικτός προς χρήση από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΔΠΘ και όχι μόνο.

Ως Υπεύθυνος του εκάστοτε ΕΥΑΠ ορίζεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου με το οποίο αυτό αποκτήθηκε ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ της ομάδας του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός έχει αποκτηθεί μέσω δωρεάς προς το ΔΠΘ, ή μέσω κονδυλίων που έχουν διατεθεί από ευρωπαϊκούς/εθνικούς πόρους ή άλλους φορείς, οπότε ανήκει σε Τομέα ή σε Ακαδημαϊκό Τμήμα, ως Υπεύθυνος ΕΥΑΠ ορίζεται, από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος, το μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που εισηγήθηκε για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. Ο Υπεύθυνος ΕΥΑΠ αποτελεί τον πάροχο χρήσης.

Ως χρήστες του εξοπλισμού και των υποδομών ανοιχτής πρόσβασης (ΕΥΑΠ), νοούνται τα μέλη ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ, καθώς και τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Εργαστηρίων/Κλινικών των Τμημάτων του ΔΠΘ. Επίσης, δικαίωμα πρόσβασης/χρήσης δύναται να έχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων φορέων (εκτός Δ.Π.Θ.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ύστερα από υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Με την αποδοχή των όρων του ΓΚΑΠ ΔΠΘ από τους παρόχους χρήσης και την ομάδα χρηστών/χρήστες αναμένεται να υλοποιηθεί ομαλά η πρόσβαση στον ΕΥΑΠ, άμεσα και εγκαίρως.